Oprichtingsnotulen van 3 maart 1924 

 ‘Oprichtingsvergadering van 3 Maart 1924.

Ter huize van den Heer Haitsma Mulier. 
Aanwezig is om 11 uur ’s avonds ’t volgende zestal alpinisten. 
E. Holleman, G. Bierman, W. Bierman, N. Weutholt, F Tabuish Suermondt, P. Haitsma Mulier.

Van de aanwezigen wordt vooral de Heer Holleman, de bestijger van de “Wilde Frau” met bijzondere onderscheiding behandeld. Ten ernstig concurrent vindt hij echter weldra in den Heer Weutholt die een boeiend verslag uitbrengt over zijn bestijging van den Schofsberg en het daar heerschend “Schlagsteiugefahr”. 

Genoemde heer, neemt na deze uiteenzetting opnieuw ’t woord, om de Heeren: Andr√© de la Porte, Haitsma Mulier, en Holleman voor te stellen respectievelijk als praeses, ab-actis, en quaestor van de L.S.A.C. 

Zonder stemming wordt aldus besloten. Na eenige discussie wordt vervolgens in principe besloten om nieuwe leden te ballotteeren. 

De ab-actis wordt gemachtigt zich met de Delftiche S.A.C. in verbinding te stellen om op de volgende vergadering nadere bijzonderheden te kunnen meedeelen aangaande aansluiting bij de Nederl. Alpenvereniging en kosten van een zomertocht in de bergen. 

Verder wordt besloten een commissie, bestaande uit: de Hh. Weutholt, W. Bierman en Tabuish Suermondt, te benoemen om Mores voor de vereeniging samen te stellen. Het bestuur wordt aangewezen om een huishoudelijk Reglement samen te stellen, en ten Holte worden de Heeren Holleman, Bierman en Haitsma Mulier belast met ’t onderzoek naar de kosten van een cortese touw.’ 


Huina Huiting